Mae Changsha SAIYISI Technology Co Ltd

pob Categori

Hafan> Achos a Newyddion

Pa Fath o Lifft Awyr Sydd yn Addas ar gyfer Eich Prosiect?

Amser: 2022-08-29 Trawiadau: 59

Gyda chymaint o ddewisiadau, mae yna lawer sy'n mynd i mewn i ddewis y lifft cywir ar gyfer y swydd iawn.

123

Mae lifftiau siswrn fel arfer yn gyfyngedig i symudiad o fewn awyren fertigol, felly maen nhw orau ar gyfer prosiectau adeiladu llai.

Mae lifftiau awyr yn ddefnyddiol mewn amrywiaeth eang o brosiectau adeiladu, cynnal a chadw ac adnewyddu, yn enwedig yn y sectorau preswyl, masnachol a diwydiannol. Gyda hynny mewn golwg, mae yna nifer cynyddol o lifftiau y dylech ddod yn gyfarwydd â nhw. Nid yn unig y mae hyn yn sicrhau diogelwch gweithwyr lifft, ond mae hefyd yn gwirio a ydych wedi dewis yr offer cywir ar gyfer y dasg dan sylw ai peidio.

Archwilio Eich Opsiynau

Y cam cyntaf wrth ddod o hyd i'r lifft cywir ar gyfer eich prosiect yw pennu union faint, cwmpas a graddfa'r swydd dan sylw. Mae'n debyg eich bod yn gyfarwydd â lifftiau siswrn, gan eu bod ymhlith y lifftiau mwyaf cyffredin ac adnabyddus. Er gwaethaf hyn, nid ydynt yn iawn ar gyfer pob swydd. Mae lifftiau siswrn fel arfer yn gyfyngedig i symudiad o fewn awyren fertigol, felly maen nhw orau ar gyfer prosiectau adeiladu llai.

Mae lifftiau pry cop, ar y llaw arall, yn cynnwys platfform a gefnogir gan nifer o wahanol goesau. Mae'r lifftiau hyn yn amlbwrpas iawn, yn enwedig yn yr awyr agored, oherwydd gall gweithwyr lifft addasu pob coes yn annibynnol ar y lleill i ddarparu ar gyfer tir garw.

Mae lifftiau bwced neu lorïau, a elwir weithiau'n gaswyr ceirios, yn wych ar gyfer eu cyrhaeddiad estynedig. Fodd bynnag, gan fod bwced ar ddiwedd y ffyniant braidd yn fach, mae gan weithwyr le cyfyngedig iawn. Mae hyn yn gwneud y lifft bwced yn ddewis anymarferol ar gyfer swyddi adeiladu llafurddwys neu raddfa fawr.

Mae lifftiau ffyniant cymalog, neu lifftiau migwrn, fel arfer yn fwy addas ar gyfer adeiladu â llaw a llafur na'u cymheiriaid mewn bwced. Yn debyg i'r lori bwced, mae lifftiau ffyniant cymalog yn cynnwys llwyfan gwaith mwy a mwy o gyrhaeddiad. Mae'r cymalau cymalog o fewn ffyniant y lifft migwrn yn golygu bod y peiriannau hyn yn llawer mwy addas i'w defnyddio mewn safleoedd swyddi tynn neu gyfyng.

Pennu Anghenion Eich Prosiect

I ddewis y lifft awyr gorau, rhaid i chi gymryd yr amser i asesu anghenion eich prosiect penodol. Er enghraifft, nid oes unrhyw synnwyr mewn talu'r gost ychwanegol am lifft ffyniant cymalog pan fydd lifft siswrn cyffredin yn gwneud hynny. Mae'n bwysig deall galluoedd - yn ogystal â chyfyngiadau - pob lifft adeiladu penodol.

Nesaf, ceisiwch ddarganfod yr union uchder y byddwch chi neu'ch gweithwyr yn gweithio arno. Mae lifftiau pry cop a siswrn fel arfer yn cyrraedd rhwng 20 neu 30 troedfedd, tra gallai lifftiau ffyniant cymalog rychwantu pellter o 80 troedfedd. Mae'r mynegiant a'r symudedd cynyddol hefyd yn addas ar gyfer effeithlonrwydd modelau o'r fath.

Cymerwch amser i ystyried safle'r swydd ei hun hefyd. Efallai y bydd yn amhosibl gosod lifftiau migwrn mawr a lifftiau bwced dan do, tra bydd y lifft siswrn cyffredin yn cael anawsterau wrth lywio tir awyr agored. Er y gallwch chi bron bob amser wneud llety arbennig, gall y weithred syml o ddewis yr offeryn cywir ar gyfer y swydd arbed llawer o amser, rhwystredigaeth a chost ychwanegol yn y diwedd.

Ariannu Lifft Awyr

Waeth beth yw eich defnydd bwriadedig, does dim angen osgoi'r ffaith bod lifftiau awyr yn ddrud. Yn dibynnu ar eich union anghenion, efallai y gallwch arbed rhywfaint o arian trwy rentu lifft, yn hytrach na phrynu'n llwyr.

Rhaid i chi ystyried sawl ffactor cyn gwneud eich penderfyniad terfynol. Dylid pwyso a mesur statws ariannol presennol eich cwmni, anghenion defnydd uniongyrchol a disgwyliadau hirdymor cyn ymrwymo i rentu neu brynu.

Dylid hefyd asesu eich gallu i fonitro a chynnal eich fflyd adeiladu wrth benderfynu a ydych am brynu neu rentu lifft awyr. I sefydliadau mawr sydd â dwsinau o gerbydau, efallai y byddai'n gwneud mwy o synnwyr i brynu'r lifft sydd ei angen. Gallai cwmnïau llai, gan gynnwys asiantaethau adeiladu cychwynnol, ddarganfod bod costau offer o'r fath yn llawer rhy uchel i warantu'r gost ychwanegol.

Mae yna hefyd yr opsiwn o brydlesu lifft. Os ydych chi'n ansicr ynghylch union amserlen eich prosiect, neu os bydd angen i chi ddefnyddio'ch lifft am gyfnod hir, mae prydlesu fel arfer yn fwy fforddiadwy na rhentu offer o ddydd i ddydd.

Atodi Eich Fflyd Adeiladu Presennol

Er y gall cost gychwynnol lifft awyr newydd sbon fod yn ddigon i droi cefn ar y buddsoddwyr mwyaf caled, bydd y rhai sy'n gallu talu'r bil yn gallu defnyddio'r lifft pryd bynnag a lle bynnag y bydd ei angen. Ar ben hynny, gan y bydd gennych reolaeth lawn dros gynnal a chadw, atgyweiriadau ac uwchraddio, gallwch fod yn sicr o gadw'ch lifft mewn cyflwr brig bob amser.


Categorïau poeth